กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บทนำ

1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี้หรือสมัครสมาชิกกับเรา (“สมัคร”) เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ Alice Marine 188 และเครือย่อย Alice Cosmestics (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “อลิซ มารีน”)
1.2 ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้
1.3 อลิซ มารีน สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณใช้ไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. ความเป็นส่วนตัว

2.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับ อลิซ มารีน เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ alice-marine.com เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า อลิซ มารีน เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ คุณ:
2.2 ยินยอมให้ อลิซ มารีน เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
2.3 ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ อลิซ มารีน และของคุณร่วมกัน
2.4 ไม่ยินยอมให้ผู้ใช้และ/หรือบุคคลภายนอก นำข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก อลิซ มารีน เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

3. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

3.1 อลิซ มารีน มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ อลิซ มารีน และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)
3.2 คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณและ/หรือแชร์ลิ้ง โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ อลิซ มารีน คุณรับทราบว่า อลิซ มารีน อาจยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

4.1 อลิซ มารีน สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
4.1.1 บัตรเครดิต
การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่
4.1.2การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า
อลิซ มารีน ได้จัดให้มีบริการรับชำระเงินสดเมื่อรับสินค้าสำหรับการให้บริการในบางประเทศ ผู้ซื้ออาจชำระเงินสดโดยตรงให้แก่ตัวแทนขนส่งสินค้า ณ เวลาที่ผู้ซื้อรับสินค้าที่สั่งซื้อ
4.1.3การโอนเงินผ่านธนาคาร
ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชีที่เรากำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ อลิซ มารีน เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “แบบฟอร์มยืนยันการโอนเงิน” ที่อยู่ในไซต์ของ อลิซ มารีน เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หาก อลิซ มารีน ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสอง (2) วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
4.1.4 เก็บเงินปลายทาง
เก็บเงินปลายทาง ไม่ต้องแจ้งชำระเงิน​ หรือโอนเงิน​ ท่านจะชำระเงินเมื่อสินค้าจัดส่งถึงมือเท่านั้น กรณีสินค้าถูกตีคืน ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้าที่เกิดขึ้นตามจริง รวมถึงต้องชำระค่าปรับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- ปฏิเสธการรับสินค้า
- ไม่สะดวกรับสินค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- เลื่อนนัดรับสินค้าเกินกำหนด 7 วัน
- ติดต่อไม่ได้ ไม่รับสายจนสินค้าถูกตีคืน
- เหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของทางร้านค้า
4.2 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
4.3 อลิซ มารีน ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

5. การจัดส่ง

5.1 คุณรับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดย อลิซ มารีน (ไม่ใช้ร้าน อลิซ มารีน) และในการใช้บริการคุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงการให้บริการของ อลิซ มารีน และ/หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในนโยบายของ อลิซ มารีน
5.2 อลิซ มารีน จะแจ้งสถาณะการจัดส่งให้ทราบเมื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังตัวแทนที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด เช่น หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางไซต์

6. การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน

6.1 ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชำระเงินและ/หรือก่อนจัดส่ง เท่านั้น
6.2 คุณรับทราบและตกลงว่า การซื้อสินค้ากับ อลิซ มารีน จะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี ที่ไม่ใช่ความผิดของทางร้านค้า
6.3 ในกรณีที่ อลิซ มารีน สามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่ อลิซ มารีน เพื่อรับการชำระเงิน กล่าวคือ จากการขายสินค้า หรือการคืนเงินจาก อลิซ มารีน

7. กฎหมายบังคับใช้

7.1 สั่งซื้อสินค้าโดยการเก็บเงินปลายทาง หากปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับสินค้า มีความผิดทางกฎหมาย สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในชั่นศาลได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 168,458
7.2 การคอมเม้น รีวิว และ/หรือ อื่นๆ ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 โดยทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในชั่นศาลได้ โดยกฎหมายอาญามาตรา 326
7.3 การละเมิดลิขสิทธิ์ ทำซ้ำหรือดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือทำสำเนา ก่อนได้รับอนุญาติ สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีในชั่นศาลได้ มีโทษทางอาญาทมาตรา 4,15

8. บทบัญญัติทั่วไป

8.1 อลิซ มารีน สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
8.2 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย เงื่อนไข ข้อบังคับ และประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
8.3 หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนไซต์ โปรดติดต่อเราที่: alicemarine188@gmail.com


อัพเดตล่าสุด วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564


Copyright © 2021 alice-marine.com alicemarine188@gmail.com